ชื่อลูกค้า(Customer Name)
  บมจ.บจก.หจก.หสม.ร้านอื่นๆ

  Email ติดต่อ

  ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี (Registered Address)

  ที่อยู่ในการส่งสินค้า (Delivery Address)
  ที่อยู่เดียวกับที่ออกใบกำกับภาษี

  เอกสารบริษัท
  หนังสือรับรองภ.พ. 20แผนที่บริษัทสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน

  กรณีติดต่อในนามบริษัท
  จัดซื้อ  ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายการเงิน  หมายเหตุ

  ส่งเอกสารเพิ่มเติม